Artikel 1.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met kraaltjesshop betreffende de verkoop en levering van alle op deze website aanwezige, en de daarmee verband houdende, producten en/of diensten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door kraaltjesshop expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 kraaltjesshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van kraaltjesshop, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en andere gegevens worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door kraaltjesshop verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door kraaltjesshop te verrichten wezenlijk andere prestatie. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van kraaltjesshop.

3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van kraaltjesshop; inclusief btw; in Euro’s; exclusief vracht.

4.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door kraaltjesshop geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is kraaltjesshop bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc..

4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico

5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging kraaltjesshop.

5.2 kraaltjesshop is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 kraaltjesshop behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door kraaltjesshop aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door kraaltjesshop ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen kraaltjesshop van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen kraaltjesshop en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is kraaltjesshop voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan kraaltjesshop.

7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1 kraaltjesshop verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘Carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten.

8.2 Met betrekking tot producten van derden is kraaltjesshop tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

8.4 kraaltjesshop is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor kraaltjesshop in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal kraaltjesshop niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van kraaltjesshop.

9.2 De klant vrijwaart kraaltjesshop te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3 De aansprakelijkheid van kraaltjesshop blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat kraaltjesshop de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door kraaltjesshop ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

10.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen kraaltjesshop en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande kraaltjesshop het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11.2 De koper van goederen van kraaltjesshop in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke kraaltjesshop in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van kraaltjesshop, doch ook voor gebruik voor noodzakelijk derde partijen, als betalingsverwerkers en vervoerders.